BOSCH

Siebert Automation supports the following series

Bosch

ASM Servo Drives

Bosch ASM 25-TS01


Bosch ASM 10
Bosch ASM 10
Bosch ASM 10-T
Bosch ASM 10-TD

Bosch ASM 17
Bosch ASM 17
Bosch ASM 17-T

Bosch ASM 25
Bosch ASM 25
Bosch ASM 25-T
Bosch ASM 25-TD
Bosch ASM 25-TS01

Bosch ASM 50
Bosch ASM 50
Bosch ASM 50-TA

Bosch ASM 75
Bosch ASM 75
Bosch ASM 75-T
Bosch ASM 75-TD


Bosch

EBM Servo Drives

Bosch EBM 1000


Bosch EBM 1000
Bosch EBM 1000
Bosch EBM 1000-T
Bosch EBM 1000-TA


Bosch

KM Capacitor Modules

Bosch KM 1100


Bosch KM 1100
Bosch KM 1100
Bosch KM 1100-T

Bosch KM 2200
Bosch KM 2200
Bosch KM 2200-T
Bosch KM 2200-T/S01

Bosch KM 3300
Bosch KM 3300
Bosch KM 3300-T


Bosch

SM Servo Drives

Bosch SM 10/20-C


Bosch SM 1.5/3
Bosch SM 1.5/3
Bosch SM 1.5/3-TC1

Bosch SM 5/10
Bosch SM 5/10
Bosch SM 5/10-C
Bosch SM 5/10-T
Bosch SM 5/10-T/A
Bosch SM 5/10-TA
Bosch SM 5/10-TC
Bosch SM 5/10-TC1
Bosch SM 5/10-TCT
Bosch SM 5/10-TZT/Z
Bosch SM 5/10-TCZ

Bosch SM 10/20
Bosch SM 10/20
Bosch SM 10/20-C
Bosch SM 10/20-T
Bosch SM 10/20-T/A
Bosch SM 10/20-TA
Bosch SM 10/20-TC
Bosch SM 10/20-TC1
Bosch SM 10/20-TCT
Bosch SM 10/20-TS

Bosch SM 17/35
Bosch SM 17/35
Bosch SM 17/35-T/A
Bosch SM 17/35-TA
Bosch SM 17/35-TS02

Bosch SM 25/50
Bosch SM 25/50
Bosch SM 25/50-C
Bosch SM 25/50-TA
Bosch SM 25/50-TC
Bosch SM 25/50-TC1
Bosch SM 25/50-TCT
Bosch SM 25/50-TS02

Bosch SM 35/70
Bosch SM 35/70
Bosch SM 35/70-T
Bosch SM 35/70-TS01
Bosch SM 35/70-TS02


Bosch SM 50/100
Bosch SM 50/100
Bosch SM 50/100-T
Bosch SM 50/100-TS02

Bosch SM 75/150
Bosch SM 75/150-T


Bosch

SPM Spindle Drives

Bosch SPM 25-T/A


Bosch SPM 17
Bosch SPM 17
Bosch SPM 17-T/A
Bosch SPM 17-TB
Bosch SPM 17-TD

Bosch SPM 25
Bosch SPM 25
Bosch SPM 25-T/A
Bosch SPM 25-TB
Bosch SPM 25-TD

Bosch SPM 35
Bosch SPM 35
Bosch SPM 35-T/A
Bosch SPM 35-TB
Bosch SPM 35-TD

Bosch SPM 50
Bosch SPM 50
Bosch SPM 50-TA
Bosch SPM 50-TB
Bosch SPM 50-TC
Bosch SPM 50-TD

Bosch SPM 75
Bosch SPM 75
Bosch SPM 75-SLA
Bosch SPM 75-T
Bosch SPM 75-TB
Bosch SPM 75-TD

Bosch SPM 100
Bosch SPM 100
Bosch SPM 100-SLA
Bosch SPM 100-T
Bosch SPM 100-TB
Bosch SPM 100-TD


Bosch

TR10 // TR15 // TR20 // TR25 Drives

Bosch TR 20 II

Bosch power supply 038035

Bosch axis card 047114

Bosch axis control card 044639


Bosch 038028
Performance card

Bosch 038030
Axis control card

Bosch 038033
Mainboard

Bosch 038035
Power supply

Bosch 038072
Ballastkarte

Bosch 041456
Power supply


Bosch 044639
Axis control card

Bosch 044641
Axis control card

Bosch 044642
Axis control card

Bosch 047018
Performance card

Bosch 047114
Axis control card

Bosch 047116
Drive card


Bosch 047458
Axis control card

Bosch 047532
Performance card

Bosch 048136
Drive card

Bosch 048739
Drive card


Bosch

VM Power Supplies

Bosch VM 60/EB


Bosch VM 60
Bosch VM 60
Bosch VM 60/EB
Bosch VM 60/EB-T
Bosch VM 60/EB-TA
Bosch VM 60/R-T
Bosch VM 60/R-TA
Bosch VM 60-T

Bosch VM 100
Bosch VM 100
Bosch VM 100/R
Bosch VM 100/R-T
Bosch VM 100/R-TA